Saistībā ar ģimeni

Saistībā ar ģimeni

Laulības noslēgšana Latvijā

Ārvalstnieks, ārvalsts jurisdikcijā esošs bezvalstnieks vai persona, kurai Latvijā piešķirts bēgļa statuss vai alternatīvais statuss, var noslēgt laulību:

  1. ar Latvijas pilsoni, ja viņš laulības noslēgšanas brīdī Latvijā uzturas likumīgi;
  2. ar ārvalstnieku, ārvalsts jurisdikcijā esošu bezvalstnieku vai personu, kurai Latvijā  piešķirts bēgļa statuss vai alternatīvais statuss, ja abiem laulājamiem laulības noslēgšanas brīdī ir derīgas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas vai vienam laulājamajam ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja, bet otrs laulības noslēgšanas brīdī Latvijā uzturas likumīgi.

Visas laulības Latvijā tiek noslēgtas dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka, kas pieder pie kādas no Latvijas Republikas Civillikuma 51. pantā norādītajām konfesijām (evaņģēliski luteriskā, Romas katoļu, pareizticīgā, vecticībnieku, metodistu, baptistu, septītās dienas adventistu vai Mozus ticīgo (jūdaistu)), ievērojot laulības noslēgšanas noteikumus.

Igaunijas vēstniecībā nevar noslēgt vai šķirt laulību.

Lai reģistrētu laulību Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka, ārvalstniekam, ārvalsts jurisdikcijā esošam bezvalstniekam vai personai, kurai piešķirts bēgļa statuss vai alternatīvais statuss, ir jāiesniedz šādi dokumenti:

  • pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
  • pieteikums laulības reģistrācijai;
  • dzimšanas apliecība;
  • vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauja, ja viena no personām, kas stājas laulībā, nav pilngadīga;
  • personām, kas agrāk bijušas citā laulībā, jāiesniedz bijušā laulātā miršanas apliecība vai noraksts no tiesas sprieduma par laulības šķiršanu, vai laulības šķiršanas apliecība, vai izraksts no tiesas sprieduma par laulības atzīšanu par spēkā neesošu, vai arī laulību reģistra izraksts ar atzīmi par šādu spriedumu;
  • attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā, ja starptautiskajos līgumos, kurus apstiprinājusi Saeima, nav noteikts citādi.

Igaunijas pilsonim ir pienākums par Latvijā noslēgtajām laulībām informēt Igaunijas vēstniecības konsulāro nodaļu Rīgā.

Par Latvijā veiktas laulības šķiršanas atzīšanu Igaunijā.

Igaunijas pilsonim ir pienākums par Latvijā šķirtajām laulībām informēt Igaunijas vēstniecības konsulāro nodaļu Rīgā.

Kāpēc tas ir vajadzīgs?

Ja Jūsu laulība ir šķirta Latvijā un Jūs neesat par to informējis Igaunijas iedzīvotāju reģistru saskaņā ar Igaunijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tad Jūsu laulība ar bijušo laulāto tiks uzskatīta par spēkā esošu.

Kāpēc ir svarīgi, lai Jūsu šķiršanās būtu atzīta Igaunijā?

Šķiršanās atzīšanas nepieciešamība izriet no Igaunijas starptautisko privāttiesību likuma. Ja Jūsu laulības šķiršana Igaunijā nav atzīta, arī jaunā laulība, kas ir noslēgta Latvijā, netiek uzskatīta par spēkā esošu, un visi darījumi, kurus Jūs veicat (piemēram, Jūs pērkat nekustamo īpašumu, akcijas utt.), tiek uzskatīti par kopīgu īpašumu ar bijušo laulāto.

Bērna dzimšanas reģistrācija Latvijā

Latvijā dzimuša bērna dzimšanu reģistrē Latvijas Republikas Dzimtsarakstu nodaļā pēc bērna dzimšanas vietas. Lai iesniegtu pieteikumu bērna Igaunijas pilsoņa pases saņemšanai, ir jāiesniedz dzimšanas apliecība, un jā nepieciešams, tās notariāli apstiprināts tulkojums igauņu vai angļu valodā.

Paziņojums par civilstāvokli ārvalstīs

Katram Igaunijas pilsonim vai ārzemniekam, kura dati ir iekļauti Igaunijas iedzīvotāju reģistrā, ir pienākums informēt Igaunijas iedzīvotāju reģistru par civilstāvokļa aktu ārvalstī. Pamatojoties uz sniegtajiem datiem, tiek veikti nepieciešamie ieraksti vai izmaiņas, kas nodrošinās Jūsu personas datu pareizību Igaunijas iedzīvotāju reģistrā.

Lai reģistrētu dzimšanu, miršanu, laulību, laulības šķiršanu, vārda maiņu vai lēmumu par bērna aizbildniecību Igaunijas iedzīvotāju reģistrā, jāiesniedz attiecīgie dokumenti. Dokumentus, kas apliecina Latvijā reģistrētu dzimšanu, miršanu, laulību, laulības šķiršanu, vārda maiņu, kā arī lēmumu par bērna aizbildniecību, Jūs varat iesniegt Igaunijas vēstniecības konsulārajā nodaļā Rīgā, kas veiks atbilstošas datu izmaiņas Igaunijas iedzīvotāju reģistrā.

Dokumentiem, kuri ir latviešu valodā, jābūt iztulkotiem igauņu vai angļu valodā. Tulkojuma pareizību nepieciešams apliecināt notariāli.

Datu aktualizēšanai lūdzam iesniegt dokumenta oriģinālu un, ja nepieciešams, notariāli apliecinātu tulkojumu. Ja ar notikumu ir saistīts kādas citas valsts pilsonis, lūdzam iesniegt arī viņa personu apliecinoša dokumenta kopiju.