Eesti passi ja ID-kaardi taotlemine ja väljastamine

Eesti kodaniku passi ja ID-kaarti saate taotleda kas saatkonnas või Politsei- ja Piirivalveametist e-taotluskeskkonnas.

Kõige kiirem, mugavam ja odavam on oma Eesti kodaniku isikut tõendavat dokumenti taotleda iseteeninduskeskkonna kaudu (juhul, kui varem on välja antud kas Eesti kodaniku pass või ID-kaart). Kui viimasest sõrmejälgede andmisest on möödunud üle 6 aasta, saab uued sõrmejäljed anda eelnevalt Eesti saatkonnas Riias (eelregistreerimisel). Iseteeninduskeskkonda saab sisse logida ID-kaardi, mobiil-ID või smart-ID abil.

Politsei- ja Piirivalveameti lehel saab biomeetria kehtivuse kontrolli e-päringuga kontrollida, kas infosüsteemis on olemas kehtiv sõrmejäljekujutis.

Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi taotlemine saatkonnas

Kui soovite taotleda passi või ID-kaarti Eesti saatkonnas Riias, siis palun kindlasti broneerida eelnevalt aeg konsuli vastuvõtule interneti teel või telefonil +371 6781 2026.

Eesti passi ja ID-kaardi taotlemisel tuleb saatkonnale esitada:

  • taotlusankeet – saab täita ka saatkonnas
  • esmakordsel Eesti kodaniku dokumendi taotlemisel lisaankeet
  • esmakordsel Eesti kodaniku dokumendi taotlemisel Eesti kodakondsust tõendav dokument
  • isikut tõendav dokument

Digitaalne dokumendifoto tuleb edastada aadressile [email protected] märkides oma isikukoodi ja nime e-kirja teema reale. NB! Fotoateljees rõhutage kindlasti, et vajate fotot Eesti isikut tõendava dokumendi jaoks!

Riigilõivu saab saatkonnas tasuda ainult pangakaardiga või eelnevalt saatkonna arveldusarvele LV32HABA0001408045537, HABALV22. Samuti on riigilõivu võimalik tasuda Eestisse Rahandusministeeriumi arvele.

NB! Välismaal isikuandmete muutumisel (nt pärast abielu sõlmimist) on passi taotlemisel vaja esitada ka seda tõendav dokument. Kui dokument ei ole eesti, vene või inglise keeles, siis tuleb see tõlkida ning tõlge peab olema notariaalselt kinnitatud.

Alaealised:
Alla 15-aastase isiku eest esitab dokumendi taotluse tema seaduslik esindaja – vanem või eestkostja. Alates 15. eluaastast saab isikut tõendavat dokumenti taotleda iseseisvalt.
NB! Alates 12. eluaastast kantakse passi ja ID-kaardi kiibile sõrmejäljed, mistõttu tuleb taotlejal isiklikult (lapsed koos vanemaga) kohale tulla. Alla 12-aastasele lapsele dokumendi taotlemisel ei pea laps kaasas olema.

Lisainfo Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt:

Esmane Eesti pass Lätis sündinud lapsele

Lätis sündinud lapsele esmase Eesti passi ja/või ID-kaardi taotluse esitamiseks tuleb lapsevanematel isiklikult pöörduda saatkonda. 12-aastane ja vanem laps peab koos vanema(te)ga saatkonda tulema, et anda sõrmejäljed. Alla 12-aastase lapse kohalolek taotluse esitamisel ei ole vajalik.

Lapsevanemal/lapsevanematel palume saatkonnale esitada:

  • taotlusankeet – saab täita ka saatkonnas
  • lisaankeet – saab täita ka saatkonnas
  • lapse sünnitunnistuse originaal koos tõlkega eesti või inglise keelde. Tõlge peab olema notariaalselt kinnitatud;
  • lapsevanema isikut tõendav dokument;
  • Kui üks vanematest on välisriigi kodanik või kodakondsuseta isik, tuleb dokumendi taotlusele lisaks esitada ka omakäeline kirjalik nõusolek lapsele Eesti dokumendi väljastamiseks (eesti, vene või inglise keeles) ja koopia selle vanema passi isikuandmetega leheküljest.

Digitaalne dokumendifoto tuleb edastada aadressile [email protected] märkides lapse nime ja sünniaja e-kirja teema reale. NB! Fotoateljees rõhutage kindlasti, et vajate fotot Eesti isikut tõendava jaoks!

Riigilõivu saab saatkonnas tasuda ainult pangakaardiga või eelnevalt saatkonna arveldusarvele LV32HABA0001408045537, HABALV22. Samuti on riigilõivu võimalik tasuda Rahandusministeeriumi arvele.

NB! Lapse nimi pannakse Läti sünnitunnistusele kooskõlas Läti Vabariigi keeleseadusega (näiteks Jaan Tamm -> Jāns Tams, Jans Tams vms). Passitaotluse esitamisel on võimalik vanema avalduse alusel korrigeerida originaaldokumendis olevat perekonnanime vanema perenime sarnaseks (Tams->Tamm), kuid eesnime eestindamiseks on vaja pöörduda Eesti perekonnaseisuasutusse ja teha lapsele nimemuutus. Detailsemat infot selle kohta saab eesti.ee.

Passi ja ID-kaardi väljastamine

Passi või ID-kaardi tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist (st pärast taotluse jõudmist Eestisse Politsei- ja Piirivalveametisse) ning saadetakse seejärel Eesti saatkonda Riias. Pass või ID-kaart väljastatakse konsulaartalituses taotlejale isiklikult (alla 15-aastase taotleja vanemale või seaduslikule esindajale).

Politsei- ja Piirivalveameti lehel saab e-päringuga kontrollida oma dokumendi taotluse staatust.

NB! Volitatud isikule väljastatakse dokument vaid juhul, kui sellekohane taotlus on esitatud PPA teeninduses või välisesinduses enne dokumendi väljastamise otsuse tegemist. Volitatud inimene peab dokumendi kättesaamisel esitama enda kehtiva Eesti isikut tõendava dokumendi ja dokumendi taotleja eelneva passi või ID-kaardi.

NB! Vaatamata PPA koduleheküljel olevale informatsioonile, et pass või ID-kaart on valmis, ei pruugi see olla jõudnud Riiga. Saatkonna konsulaarosakond teavitab taotlejat dokumendi saabumisest kirjalikult või telefoni teel.

NB! Kui Teie alaline elukoht on Läti, siis pärast Eesti passi ja ID-kaardi vahetamist tuleb pöörduda Läti Kodakondsus- ja Migratsiooniameti poole Euroopa Liidu kodaniku elamisloakaardi vormistamiseks. Täpsem info inglise keeles.

NB! Alates 1.01.2021 võib kohus tunnistada kehtetuks ja vajadusel keelata passi väljaandmise tagaotsitavatele ja kriminaalmenetluse raames tõkendi saanutele (sh elatisvõlgnikud, kellel on seatud Eesti elukohast lahkumise tõkend). Kui tagaotsitav või elatisvõlgnik on esitanud uue dokumendi taotluse ja väljastuskohaks on välisriik, siis PPA menetleja informeerib isikut e-posti teel isiku suhtes kehtivast kohtumäärusest. Kui isikule on kohtumäärusega keelatud väljastada reisidokumenti (passi), siis taotlemisel makstud riigilõivu tagasi ei saa.

Kui ID-kaardi PIN-koodid on kadunud, varastatud või ununenud

Juhul, kui ID-kaardi, digi-ID või muu digitaalse dokumendi PIN- ja PUK-koodid on ununenud või kadunud, saab Eesti saatkonnast Riias uue koodiümbriku taotleda. Riigilõiv uue ümbriku väljastamise eest on 20 eurot.