Kui vajad võõrsil abi

Kui satud Lätis viibides hädaolukorda, vali kohalik hädaabi lühinumber 112 (mis ühendab nii politsei kui kiirabiga). Turismipolitsei annab turismiinfot ning abi välismaalastele 24/7 telefonil +371 6718 1818. Riia Lennujaama infokeskuse telefon on +371 2931 1817.

Saatkonnaga saab tööajal ühendust võtta telefonil +371 6781 2026. Kui olete sattunud hädaolukorda töövälisel ajal või puhkepäevadel, võtke ühendust välisministeeriumi valveametnikuga telefonil +372 53 01 9999.

 

Reisidokumentide kaotus

Kui kaotad või sinult varastatakse pass või ID-kaart, vajad dokumenti Eestisse tagasi pöördumiseks. Reisidokumendi kaotanud Eesti kodanik või Eestis alaliselt resideeriv välismaalane peab pöörduma saatkonda Eestisse tagasipöördumistunnistuse või -loa saamiseks. Soovitav on võimalusel helistada eelnevalt saatkonna konsulaarosakonna telefonil +371 6781 2026 või Eesti Välisministeeriumisse telefonil  +372 5301 9999 (24h).

Tagasipöördumistunnistuse või -loa saamiseks tuleb esitada:

  • vormikohane taotlus
  • 2 ühesugust fotot mõõtmetega 40×50 mm

Riigilõiv tagasipöördumistunnistuse (või tagasipöördumise loa) väljaandmise taotluse läbivaatamise eest on: 20 eurot, kui reisidokument on muutunud kasutamiskõlbmatuks, hävinud või kaotsi läinud; 100 eurot, kui reisidokument on kehtivuse kaotanud, alates 30.06.2022 45 eurot välismaal sündinud alla 1-aastastele lastele, kellel puuduvad esmased dokumendid.

NB! Tagasipöördumistunnistus või tagasipöördumisluba on mõeldud tagasi pöördumiseks Eestisse – sellega ei saa jätkata pooleliolevat reisi või elada asukohariigis.

NB! Soovitame pöörduda avaldusega dokumentide kaotuse või varguse kohta Läti politseisse, et raskendada kaotatud või varastatud dokumendi väärkasutust kolmandate isikute poolt.

Reisidokumendi kaotusest soovitame kindlasti teavitada ka Politsei- ja Piirivalveametit telefonil +372 677 3377. ID-kaardi sertifikaatide peatamiseks küsitakse teie isikuandmeid: ees- ja perekonnanime, sünniaastat või isikukoodi, sünnikohta või ID-kaardi numbrit. Peatatud sertifikaatidega ei saa anda digitaalallkirja ega teha muid toiminguid elektroonilises keskkonnas. Lisainfo leiate Politsei- ja Piirvalveameti lehelt.

Kinnipidamine kuriteokahtlusega

Kinnipidamise korral on kinnipeetul õigus nõuda selgitust kinnipidamise põhjuste kohta, konsulaarametniku viivitamatut informeerimist ning temaga kohtumist või telefonivestlust lühikese tähtaja jooksul pärast kinnipidamist. Samuti on õigus nõuda advokaadi kohalekutsumist ja sugulaste informeerimist kinnipidamisest. Seda võib teha kinnipeetu ise või ametnik, kes ta kinni pidas. Kinnipeetul on õigus kasutada tõlgi abi, kui ta ei valda keelt, milles küsitlemine toimub.

NB! Välismaal viibides tuleb järgida asukohariigi seadusi ja eeskirju. Kehtib üldtunnustatud põhimõte: seaduse mittetundmine ei vabasta vastutusest.

Haigus, õnnetusjuhtum, loodusõnnetus või kuriteo ohvriks langemine

Eesti kodanikul ja Eesti alalisel elanikul on õigus pöörduda abi saamiseks Eesti Vabariigi välisesinduse poole. Kindlasti soovitame Lätti reisimisel võtta kaasa Euroopa ravikindlustuskaart ja teha tervisekindlustus. Kindlustus võimaldab õnnetuse korral haiglaarve korvamist või surnu transpordi ja matmisega seotud kulude hüvitamist. Tuleb silmas pidada, et välismaal haigestunud inimese või õnnetusjuhtumis vigastatute ravimise ja kojutoimetamise kulusid Eesti Haigekassa ega ka välisesindused ei kata.

Raha kaotus, rahaline abi

Raha kaotuse korral tuleks pöörduda lähedaste poole, kes saavad kasutada rahvusvahelist kiirrahakaardi saatmise teenust (nt MoneyGram ja Western Union).

Kui sa ei tea, mida hädaolukorras teha, võta ühendust Välisministeeriumi valveametnikuga telefonil +372 5301 9999 (24h).

Palun pöörake tähelepanu meie koduleheküljel alajaotuses „Reisimine Lätti” olevatele Läti ametkondade soovitustele.

Mida konsul teha ei saa…

  • Ei anna laenu
  • Ei osuta transpordi- ega majutusteenust
  • Ei osuta õigusabiteenust Lätis
  • Ei osuta tõlketeenust kohalikus asjaajamises
  • Ei lahenda töövaidlusi