Tõendid ja tõestamistoimingud

Tõend konsulile teadaolevate asjaolude kohta

Konsulaarametnik annab Eesti kodaniku või Eesti juriidilise isiku või konsulaarpiirkonna asutuse või kohtu taotlusel tõendi konsulile teadaolevate asjaolude kohta.

Tõendit võib taotleda igaüks, kui tõendamist vajavad asjaolud on aset leidnud Eestis ning konsulaarametnik saab neid asjaolusid tõendada. Tõendada saab asjaolusid, mis on dokumentaalselt tõestatud. Dokumentaalselt tõestatud on asjaolud, mida konsulaarametnik saab kontrollida registritest (näiteks, rahvastikuregister, äriregister) või isikule väljastatud dokumendi alusel.

Kui Teil on vaja Läti või Eesti ametiasutuses tõestada mingi juriidilise fakti õigsust, siis pöörduge konsultatsiooni saamiseks Eesti saatkonda konsuli poole.

Konsul võib väljastada tõendi näiteks juhul, kui Teil on vaja tõendada perekonnaseisu, juhiloa olemasolu vms. Lahendused sõltuvad alati tõendit vajava ametiasutuse nõudmistest või asukohariigi eripärast.

Tõendite väljastamisel tugineb konsul Eesti registrite andmetele. Tõendi väljastamise eelduseks on isikuandmete korrektsus rahvastikuregistris ja muudes registrites.

Tuletame meelde, et vastavalt kehtivale seadusele on kodanik kohustatud  elukohaandmete muutumisest Eesti rahvastikuregistrit informeerima 1 kuu jooksul.

Soovituseks

Hoolitsege selle eest, et Teie andmed rahvastikuregistris oleksid õiged!
Rahvastikuregistris olevaid andmeid saab kodanik kontrollida interneti teel: eesti.ee.

Tõestamistoimingud

Konsulaarametnik on üldjuhul volitatud tegema allkirja ja ärakirja ning dokumendi tõlke või tõlkija allkirja õigsuse kinnitamist.

Tõestamisteenust osutatakse üksnes sel juhul, kui tõestamistoimingu tegemiseks väljaspool Eestit on põhjendatud vajadus ning toiming on vahetult seotud Eesti kodaniku, Eesti juriidilise isiku või Eestis asuva varaga.

Tõestamistoimingu tegemine vajab eelkonsultatsiooni ja konsuliga kohtumise kokkuleppimist.

NB! Vastuvõtuaegadel ilma eelneva kokkuleppeta ei ole võimalik tõestamistoimingut teha.